Szent Sebestyén vértanú


Az Újszövetség mindent megújít. A régi szertartások helyébe állította Krisztus keresztáldozatát, és az ároni papság helyébe Krisztus örök főpapságából részesíti azokat, akiket az oltár szolgálatára lefoglalt. Ezeket helyezte a hívek élére, hogy jó példával előljárjanak és mint az újszövetség sáfárai az engedelmesség útjára tanítsanak.

Diokleciánusz császár kedvelt tisztje (a praetoriánusok I. kohorszának centuriója) volt. Keresztény hite miatt a császár egy réten fához köttette, és saját katonáival nyilaztatta. Egy keresztény matróna, Iréne ápolta. Felgyógyulása után szemrehányást tett a császárnak kegyetlensége miatt, ezért az súlyos dorongokkal agyonverette. Holttestét a római szennyvízcsatornába dobták. Lucina nevű matróna - látomása révén - rátalált, és a Via Appián temettette el. Ezen a helyen áll a róla elnevezett Szent Sebestyén bazilika.


Liturgia

Vértanúságának erejét csodáljuk a szentmise kezdőénekével:
" Ez a szent haláláig küzdött Istenének törvényéért, nem félt a gonoszok szavától, mert életének alapja szilárd kőszikla volt."

Bűnbánati cselekmény
Testvéreim! Krisztusból merítettek erőt a szent vértanúk, hogy állhatatosak maradjanak a szenvedésekben. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel szorosan kapcsolódjunk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz.
Jézus Krisztus, Aki erőt öntesz a hitvallókba, hogy hűségesek maradjanak:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki elvetted a félelmet az örök élet reményével:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki megígérted, hogy a Téged megvallókat magadénak vallod Atyád előtt:
Uram, irgalmazz!

Választható olvasmányok

1Pét 3, 14-17
Szent Péter felkészít bennünket a szenvedésekre és megpróbáltatásokra. Ösztönöz arra, hogy Krisztust hordozzuk szívünkben, mert Ő a mi reménységünknek oka, és a szép élet záloga.

Mt 10, 28-33
Jézus tanítása száműzi a félelmet és bizonytalanságot. Isten örök szeretete minden emberi életet szem előtt tart. A vértanúság nagyszerű tanúságtétel Krisztusról, amely azonnal Isten Országába vezeti a vértanút.

Egyetemes könyörgések

Imádkozzunk, Testvéreim, a vértanúk Királyához, erősítsen meg bennünket az Iránta való szeretetben, hogy a szent vértanúk erejével tehessünk tanúságot Róla.

 1. Növeld, Urunk, szeretetünket, hogy a pogány korszellem ellenére is ragaszkodjunk Hozzád.
 2. Adj igazi bátorságot, hogy vállalni tudjuk hitünkért a megpróbáltatásokat és üldözéseket.
 3. Engedd, hogy tanuljunk Tőled: szelídek és alázatos szívűek legyünk.
 4. Oltsd lelkünkbe az irgalom lelkületét, hogy meg tudjunk bocsátani ellenségeinknek.
 5. Vezess bennünket, Urunk, a földi életből a szentek társaságába.
Urunk, Jézus Krisztus! Te engedelmességeddel a szeretet legragyogóbb példáját adtad, és megihletted a vértanúk lelkét az önmagát feláldozó szeretetre. Kérünk, Szent Sebestyén vértanúd közbenjárására növeld bennünk is Irántad az önfeláldozó szeretetet. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
Példája:
Kötelességedet teljesítsd mindenekelőtt!Életútjáról bővebben a Szentek élete című kötetben: http://www.katolikus.hu/szentek/0120-15.htmlSzent Fábián pápa, vértanú


Jól csak a szíveddel látsz, tanítja a róka a Kis Herceget. Isten a szíveket vizsgálja, ismeri szándékainkat, erőnket és gyengeségünket. Bizalommal álljunk elé a mai napon is.

Ősi római családból származott. 236-ban választották pápává. Origenész tőle kért feloldozást az irataiban előforduló tévedésekért. Fábián pápa rendezte a keresztény temetőhelyeket. Oratoriumokat emeltetett föléjük, és a diakónusok felügyeletére bízta azokat. Déciusz császár alatt szenvedett vértanúhalált 250-ben. A Kallixtusz katakombában temették el, ahol megmaradt a sírköve is.

236-ban választották Róma és az Egyház püspökévé, egy aránylag békés korszakban (Maximinusz császár halála után). Megszervezte a szegénygondozást, hét diakónus közt osztva szét a területet. Elrendelte a vértanúakták összegyűjtését.

A Décius-féle üldözés idején, 250-ben szenvedett vértanúságot, az új terror első áldozatai közt volt, amint Szent Ciprián írja.

A Callixtus katakombában temették el.
forrás: Hankovszky MiklósLiturgia

Kiválasztottságát magasztalja a szentmise Kezdőéneke:
Kiválasztotta és főpapjává szentelte őt az Úr, megnyitotta kincstárát és elhalmozta őt kegyelmével. Istenünk, ki papjaidnak dicsősége vagy, kérünk, add, hogy Szent Fábián vértanúd segítő közbenjárására a hitben és méltó szolgálatodban mi is előbbre haladjunk!

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Szüntelenül hangzik felénk is a kérdés: Szeretsz-e engem? Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy szeretet-vallomásunk őszinte és igaz lehessen.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki az apostolokra alapoztad Egyházadat:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki minden embert meghívtál Titokzatos Tested, az Egyház közösségébe:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki a bűnbocsánatot és Szent Tested titkát Egyházadra bíztad:
Uram, irgalmazz!

SZENTLECKE 1Pét 5, 1-4
Szent Péter, az első pápa, főpásztori tekintélyével és egyházfői aggodalmával tanítja és figyelmezteti az egyházi elöljárókat hivatásuk betöltésére. <>EVANGÉLIUM Jn 21, 15-17
Jézus, amikor már közel volt az idő, amikor már vissza kellett térnie az Atyához, gondoskodni akart apostolairól, és mindazokról, akik az apostolok szavára hinni fognak Benne. Azért a teljes szeretet-vallomás után a főhatalmat rábízta Péterre.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, a Pásztorok Pásztorát, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy szent, és önmagukat is feláldozó főpapokkal és papokkal kormányozza Egyházát.

 1. Adj, Urunk, új papi hivatásokat, akik egész létükkel szolgálnak Neked.
 2. Őrizd meg, Urunk, a hit tisztaságát, hogy eljuthassunk az igazi világosságra.
 3. Add, hogy a lelkipásztorok önfeláldozó munkája megőrizze a hívek egységét.
 4. Add, Urunk, hogy mindig buzgón ragaszkodjunk templomunkhoz; szívesen fenntartsuk és szépítsük.
 5. Szent főpapjaink és lelkipásztoraink vezetésével végy minket Országod dicsőségébe.
Egyházadnak legfőbb Pásztora, Urunk, Jézus Krisztus! Kérünk, vezess bennünket Helyetteseiddel az igazság útján, hogy az igaz hitben megnövekedve, irányításoddal eljussunk a megdicsőült Egyházba. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
Példája:
Segíts a rászorulókon, tehetséged szerint.Életútjáról bővebben a Szentek élete című kötetben: http://www.katolikus.hu/szentek/0120.htmlBoldog Özséb, pálos rendalapító


Az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend alapítója.Előkelő szülők gyermeke volt. Pappászentelése után nemsokára esztergomi kanonok lett. 1246-ban lemondott méltóságáról és a pilisi erdőségben remetéskedett.

Csodás látomása után a környékbeli remetéket maga köré csoportosította. Ezeknek lelki vezetőjük lett, majd idővel Pilisszentkereszten templomot és kolostort építve, megvetette a Remete Szent Pálról elnevezett Pálos rend alapját 1250-ben. Ő lett az első főnökük, és a pilisi kolostorból kormányozta szerzetét. 1270-ben halt meg.
forrás: Hankovszky Miklós


Liturgia

Remete-életének hálaadását mondja el a szentmise Kezdőéneke:
Az Úr az én örökségem és osztályrészem. Te adod ezt nekem, Uram. Kiváló sorsban részesültem, örökségem drága nekem.

FELHÍVÁS A BŰNBÁNATRA
Testvéreim! Mindannyian sajátos hivatást kaptunk az Úrtól. Vizsgáljuk meg azért lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy maradék nélkül tölthessük be hivatásunkat.

KYRIE-LITÁNIA
Jézus Krisztus, Aki szegénységben jöttél a világra:
Uram, irgalmazz!
Jézus Krisztus, Aki teljes függetlenséget kívánsz követőidtől:
Krisztus, kegyelmezz!
Jézus Krisztus, Aki Országodba hívtál minden jószándékú embert:
Uram, irgalmazz!

Választható olvasmányok

SZENTLECKE Fil 3, 8-14
Földi létünk önmagában is érték, és minden, ami a létünkkel kapcsolatos: érték. Mégis, mindezek eltörpülnek és szinte értéktelenné válnak, ha a dolgokat Krisztushoz mérjük. Semmit sem lehet hozzá hasonlóvá tenni, ami felérne Krisztus ismeretével és az Ő szolgálatával.

EVANGÉLIUM Mt 11, 25-30
Isten mindent átadott a Fiúnak: Övé az egész világ fölötti uralom. De hatalmát nem az önkény jellemzi, hanem a szelídség és az alázatos szívűség. Így bátran mehetünk Hozzá, és tanulhatunk Tőle, mert példája életet ad a világnak.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK
Kérjük, Testvéreim, Urunkat, Jézus Krisztust, hogy irgalmas szeretetével adjon új szenteket hazánknak és Egyházának.

 1. Adj, Urunk, új hivatásokat, akik életük példájával tanítanak az akaratod szerinti életre.
 2. Növeld bennünk az örök élet megismerésének vágyát, hogy a magány perceit gyümölcsözően használjuk fel.
 3. Add, hogy a lélek csendjében meghallhassuk a Szentlélek indításait.
 4. Add, hogy akik életüket Neked adták, állhatatosak maradjanak önátadásukban.
 5. Add, hogy földi pályafutásunk után szent őseink társaságában kapjunk helyet.
Urunk, Jézus Krisztus! Te elhoztad nekünk az örök életre szóló kinyilatkoztatást a mennyei Atya szeretetéről. Kérünk, érintsd meg szívünket, hogy Boldog Özséb példájára megszeressük a magány beszédes csendjét, és kinyilatkoztatásod igazságait. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.Életútjáról bővebben a Szentek élete című kötetben: http://www.katolikus.hu/szentek/1113-210.html