Az Úr Szentlelke él Magyarországon
2008. május 13. kedd 14:12


Juliusz Janusz érsek, apostoli nuncius mutatott be szentmisét és vezette az azt követő körmenetet május 11-én, pünkösdvasárnap nemzeti kegyhelyünkön, Mátraverebély-Szentkúton. Az alábbiakban az ott elhangzott szentbeszédet adjuk közre.

Pünkösdkor a Szentlélek hatalommal ereszkedett le az apostolokra, és ezzel kezdődött el az Egyház missziója a világban. Míg pünkösd előtt az apostolok félve hirdették csak Jézus halálát, feltámadását és mennybemenetelét, pünkösd után szétszéledtek, hogy hirdessék az evangéliumot, Jézus örömhírét. Jézus a mennybemenetele előtt arra kérte tanítványait, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várják a Parakleitoszt, maradjanak együtt, és közösen készüljenek a Szentlélek ajándékainak a befogadására. A Mester kéréséhez hűen az apostolok imádságban gyűltek össze az utolsó vacsora termében. Velük volt és velük imádkozott Mária, az Üdvözítő édesanyja is.

Ma is az apostolok példáját akarjuk követni, ezért gyűltünk össze, hogy Máriával együtt imádkozzunk és megkapjuk a Szentlelket Magyarország nemzeti kegyhelyén, Mátraverebély-Szentkúton. Máriával együtt, mert tudjuk, hogy mennyi csodát tett az Úr Mária által, aki engedelmeskedett a Szentléleknek. Jézus Krisztus valóban Szűz Mária méhében fogant a Szentlélek által, annak köszönhetően, hogy Mária „igen”-t mondott, elfogadta Isten akaratát. Ahogy énekelte a Magnificatban: „Nagyot művel velem ő, aki Hatalmas: ő, akit Szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.” Mária és az apostolok istenfélők voltak, a Szentlélek erejében részesültek, ami bátorságot adott nekik, hogy életüket adják az evangélizáció ügyéért.

Ma sokat beszélnek az új evangélizációról, az evangélium hirdetésének modern eszközeiről. Tudnunk kell, hogyan használjuk a rádiót, a televíziót, az újságokat, a nemzeti és nemzetközi szimpóziumokat és összejöveteleket. Tudjuk, hogy mennyi gyümölcse van az ifjúsági világtalálkozóknak, ezért örömmel és reménnyel várjuk a Szentatya következő találkozását a fiatalokkal júliusban Sydneyben. XVI. Benedek pápa, szent elődjéhez, Isten Szolgája II. János Pál pápához hasonlóan erősen hiszi, hogy a Szentlélek műve, az evangélium terjesztése, az Egyház és a világ megszentelése akkor lesz nagyon hatékony, ha Mária hathatós közbenjárásával fonódik össze. Éppen ezért a Szentatya folyamatosan a Mária-tiszteletre buzdítja a híveket, így a jövő héten az olaszországi Genovába utazik, hogy az irgalmasság kegyhelyén buzdítsa a fiatalokat arra, hogy keressék fel a Mária-kegyhelyeket. Április 22-27. között francia fiatalok Lourdes-ban gyűltek össze, nekik Benedek pápa a következőket írta: „Egyszerű szavakkal szólva Krisztus Anyja a lelki megújulás útját mutatta meg azáltal, hogy megtérésre és az Egyház szeretetére hív.” A Szentlélek műve ugyanis nem lehet más, mint a szívek megtérése, az életünk megváltoztatása. Most itt, Mária otthonában akarjuk megérteni, hogy hogyan kaphatjuk meg a Szentlelket azért, hogy megváltoztathassuk életünket. Szent Pál ezt írja a Galatáknak írt levelében: ” Kérlek tehát benneteket, hogy lélek szerint éljetek, s akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. A test ugyanis a lélek ellen tusakodik, a lélek meg a test ellen. Ellentétben állnak egymással, s így nem azt teszitek, amit szeretnétek (…) A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény” (Gal 5, 15-24).

A Szentlélek által kínált átalakulást megvalósítandó el kell fogadnunk a „tüzet”, amelyen leszállt Máriára és az apostolokra. A Szentlélek tüzének kell bennünket megtisztítania és képessé tennie arra, hogy másokkal együtt élhessünk, hogy testvéreinkkel szót érthessünk. A Szentlélek segítségével mindent megváltoztathatunk. Azt hiszem, helyénvaló, ha ehelyütt egy olyan eseményre emlékezünk, amely 1979-ben, pünkösd vasárnapján Varsóban, Lengyelországban történt. 1979. pünkösdjén Isten Szolgája II. János Pál pápa első hazájában tett lelkipásztori utazása idején mondta el azt a híres szentbeszédét, amelyben többek között ezeket mondta: „Szálljon le a Szentlélek, és újítsa meg a föld színét.” Ezután megállt egy pillanatra, kezével arra a térre mutatott, ahol az összegyűltek álltak, majd felkiáltott: „ezt a földet!” Ezután a homília után tíz nehéz, tragédiákkal és szenvedéssel teli év telt el. Lengyelországban kihirdették a rendkívüli állapotot. Sokakat üldöztek és sokan haltak meg a katonai törvénykezés miatt. Eközben, 1981. május 13-án követték el a merényletet II. János Pál pápa ellen, de Isten Anyja, a Fatimai Szűzanya eltérítette a golyót, amelynek a Szentatyát kellett volna halálra sebeznie. Ma ez a golyó abban a koronában található, amely a Fatimai Szűz szobrát ékesíti. Ezután a tíz év után, 1989-ben nemcsak Lengyelország, de sok közép-európai ország örülhetett annak, hogy átalakult a „föld színe”, hogy megérkezett a szabadság, hogy megérkezett felszabadulás a diktatórikus rezsimek alól.

Elég, ha arra emlékezünk, hogy a pápa, aki a Szentlelket kérte, olyan pápa volt, aki életét Máriára bízta, ahogy azt püspöki jelmondata is jelzi: „Totus tuus – Egészen a tiéd”. Mária sosem hagyta el, és ő sem vesztette el soha a bizalmát a Szűzanyában. Ti azért jöttetek ide, hogy a Szűzanyától kérjétek az Úr kegyelmeit, ugyanúgy bíznotok kell Máriában, ahogy ő bízik a Szentlélek működésében. Nézzétek meg, hogy elődeitek nehéz időkben mennyi erőt merítettek Mátraverebély-Szentkúton. A szent kút, amelyet a hagyomány Szent László királynak tulajdonít, mindig a támasz kútjának kell maradnia azok számára, akik az élő vizet, azaz Krisztust keresik. Ebből a forrásból, amelyet a Szent Szűz közel nyolc évszázada őriz, olyan kegyelmek áradhatnak, amelyek a Szentlélek ajándékai, ahogy a Szentmise elején a gyönyörű szekvenciában is hallottuk: „Jöjj, Szentlélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességed sugarát! Jöjj, szegények Atyja, te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át! Édességes vigaszunk, drága vendég, szomjazunk, édes lélekújulás.”

Ma a Szentlelket, a Vigasztalót kérjük a Mátraverebély-Szentkúti Szűzanyával együtt, ma ez a hely Magyarország utolsó vacsora terme, ahol az egész nemzetért, betegeinkért, a szükséget szenvedőkért imádkozunk. Különösen is foglaljuk imáinkba a bérmálkozó fiatalokat, hogy bátrak legyenek és hűségesek Krisztushoz. Május hónapban, a Mária-tisztelet hónapjában könyörögjünk püspökeinkért is, akik tegnap fejezték be ad limina látogatásukat, azaz felkeresték a római bazilikákat és találkoztak a Szentatyával, hogy beszámoljanak neki a nemzet és az Egyház helyzetéről. Tegnap, május 10-én, szombaton a Szentatya, XVI. Benedek pápa beszédében a zarándoklatok és a Mária kegyhelyek jelentőségét húzta alá, hogy Magyarországon növekedhessen a hit: „Tiszteletreméltó Testvéreim, hogy a nép hitét megtartsátok, helyesen teszitek, ha értékelve a hagyományos kezdeményezéseket, felújítjátok azokat. Ilyenek a zarándoklatok és a magyar szentek, különösképpen Szent Erzsébet, Szent Imre és természetesen Szent István tisztelete. A zarándoklatok kapcsán nagyra értékelem a Szent Péter székéhez való zarándoklás hagyományának megőrzését (amelynek egyik jellegzetes kifejeződése hogy az apostol bazilikájában van egy gyönyörű magyar kápolna). Örömmel értesültem arról, hogy egyre gyakoribbak a zarándoklatok Mariazellbe, Czestochowába, Lourdes-ba, Fatimába és az Isten Irgalmasság új szentélyébe, Krakkóba, ahol püspöki karotok nemrég magyar kápolnát alakított ki.” Ezután a Szentatya arra bátorított, hogy a XX. században hit hősi tanúságtételeinek emlékét őrizzék meg, hogy „A XX. század folyamán nem hiányoztak nálatok sem a hit hősi tanúi: őrizzétek meg emléküket, hogy az általuk keresztény lélekkel viselt szenvedések továbbra is növeljék a hívek, valamint minden igazság és igazságosság után vágyó ember bátorságát és hűségét.”

Kedves Testvérek, az Úr Szentlelke él Magyarországon, de több helyet és több erőt kell adnunk neki. A Szentlélek leszállása után az apostolok képesek voltak arra, hogy több nyelven beszéljenek. A Szentlélek nekünk is lehetőséget ad arra, hogy olyan nyelven beszéljünk, amelyet mindenki megért, azaz a szeretet nyelvét. Segítsen meg bennünket ez a szertartás, hogy Jézus parancsa szerint, ahogy a mai evangéliumban hallottuk, megmaradjunk a szeretetében: „Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk és lakást veszünk nála” (Jn 14, 23). Tartson meg bennünket a szeretetében a Szeretet Szentsége, az Eucharisztia, amelyet most ünneplünk. Néhány pillanat múlva a mennyei Atyát kérjük, hogy árassza le a Szentlélek ajándékát, hogy a kenyér és a bor Jézus Krisztus teste és vére legyen. A Szentlélek értékes ajándékát azután körmenetben hordozzuk körbe, megvallva hitünket. Kérjük a Szűzanyát, hogy segítsen nekünk megvallani ezt a hitet a templomon kívül is, családjainkban, munkahelyünkön a társadalmi és politikai életben is. Kérjük a Szentlelket: „Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet”. Ámen.


(Forrás: MKPK Sajtóiroda)